banner home nl

Klik hier om het formulier in te vullen.

Reserveringscontract Disorojo

1. Van iedere reservering van een huisdier voor een verblijf in Dierenhotel DISOROJO maken wij – in tweevoud - een reserveringsformulier op. U ontvangt van dit ingevulde reserveringsformulier één exemplaar. Het reserveringsformulier bevat in ieder geval de volledige naam en het adres van Dierenhotel DISOROJO en van u, gegevens ten aanzien van het ras, geslacht, de leeftijd en eventuele bijzondere kenmerken van uw huisdier, de door u gewenste duur van het verblijf en de door u verschuldigde prijs per dag. Het door u ondertekende reserveringsformulier geldt als bevestiging van de totstandkoming van de pensionovereenkomst.

2. De kosten van verzorging, voeding en huisvesting van uw huisdier zijn begrepen in de vermelde prijs per dag. Voor het op uw verzoek eventueel (uit)kammen van de vacht van uw huisdier, bent u per dag een toeslag van € 1,-- verschuldigd.

3. U dient het verschuldigd pensiongeld voor het brengen van uw huisdier in het geheel te hebben voldaan.

4. Wanneer u uw huisdier eventueel vervroegd afhaalt, zijn wij gerechtigd de resterende dagen van het overeengekomen verblijf aan u tegen de overeengekomen prijs per dag in rekening te brengen. Indien u zich met uw huisdier niet op de aanvangsdatum bij ons meldt, zullen wij de overeenkomst als ontbonden beschouwen. In dat geval bent u aan ons toch het gehele, afgesproken pensiongeld verschuldigd.

5. Indien u als klant meer dan 14 dagen voor de geplande start van het verblijf annuleert, dan krijgt het betaalde boekingsbedrag terug. Als er minder dan 14 dagen zitten tussen de annulering en de start van het verblijf, dan krijgt u maar 50% van het betaalde boekingsbedrag terug. Indien er echter tijdens de zomermaanden Juli & Augustus wordt geannuleerd, terwijl er minder dan 14 dagen te gaan is tot de start van het verblijf, dan krijgt u als klant niets terug.

6. In geval van niet tijdige algehele betaling door u, zijn wij gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan u in rekening te brengen en dit met een minimum van € 250,=.

7. Wij verzoeken u uw huisdier tijdig op de afgesproken dag bij ons te brengen en dit met MAXIMAAL twee personen tegelijk. Als u uw huisdier bij ons brengt, moet het huisdier (kort) zijn aangelijnd en dient u uw huisdier niet in de onmiddellijke nabijheid van andere pensiongasten te brengen; dit om onnodige onrust bij de al aanwezige pensiongasten te voorkomen. Tevens dient u, indien mogelijk, de volgende zaken mee te brengen:
- de eventueel toe te dienen medicatie alsmede het daarbij behorende toedieningschema
- speciale (dieet)voeding
- mand of dergelijke (iets vertrouwds van thuis)
- de volledige naam-, adres- en woonplaatsgegevens van de gebruikelijke dierenarts van uw huisdier. Deze informatie kan voor de dierenarts van ons pension nodig zijn om met uw dierenarts in overleg te treden.

8. Op grond van deze overeenkomst zijn wij verplicht tot het zorgvuldig voeden, huisvesten en verzorgen van uw huisdier. Wij zullen – indien en voor zover mogelijk - rekening houden met uw redelijke wensen ten aanzien van de verzorging en huisvesting van uw huisdier.

9. Indien uw huisdier niet voldoende of niet tijdig is ingeënt, zullen wij uw huisdier weigeren. Deze weigering ontslaat u niet van uw verplichting tot gehele voldoening van de overeengekomen pensionprijs. De benodigde inentingen zijn tenminste twee weken voor het in ons pension opnemen van uw huisdier gebeurd, maar nooit eerder dan 11 maanden voorafgaande aan het opnemen in ons pension!!!!!! U dient het inentingsboekje van uw huisdier mee te brengen als bewijs dat u uw huisdier inderdaad tijdig heeft laten inenten. Deze krijgt u terug bij het ophalen van uw huisdier(en). De vereiste inentingen zijn voor elke HOND: (de cocktailenting) - Kennelhoest (neusspray) - Parvovirose - Hondeziekte - Hepatitis – Leptospirose. Voor katten zie punt 17. Het is de eigenaar bekend dat ondanks de geldige inentingen de hond toch nog kennelhoest of een ander virusje op kan lopen.

10. Wij verzoeken u dringend om uw huisdier enige dagen voor de opname in ons pension een behandeling tegen – mogelijke – vlooien te (laten) geven. Indien wij vermoeden dat uw huisdier abusievelijk deze behandeling niet heeft gekregen, dan zullen wij dat alsnog doen. Voor de antivlooien behandeling brengen wij u dan eenmalig € 8,75 in rekening. Indien u kunt aantonen of aannemelijk maakt dat uw huisdier de verlangde antivlooien behandeling heeft gekregen, zullen wij uiteraard niet alsnog die behandeling geven.

11. Door ondertekening van deze overeenkomst machtigt u ons om, na consultatie van een dierenarts, uw huisdier kalmerende middelen toe (laten) dienen, indien zulks naar het oordeel van de dierenarts dan wel van ons noodzakelijk of gewenst is. Wanneer wij noodzakelijke medicatie en/of "voedings"supplementen moeten toedienen, dan zullen wij daarvoor € 0,50 per supplement/per dag in rekening brengen.

12. Wij zullen nooit de eigenaar van uw huisdier kunnen worden, ook als u uw huisdier na de afgesproken tijd niet heeft opgehaald (voor het langere verblijf van uw huisdier bent u uiteraard wel het afgesproken bedrag per dag verschuldigd). Indien u uw huisdier niet na zeven dagen na de afgesproken einddatum heeft opgehaald, zijn wij gerechtigd uw huisdier af te staan aan een dierenasiel, waarbij alle door ons – in redelijkheid - gemaakte kosten voor uw rekening zijn.

13. Wij zullen aan het eind van de overeengekomen verblijfduur aan u melding maken van de eventueel door uw huisdier opgelopen dan wel bij uw huisdier behandelde of vermoede ziekte(n) of aandoening(en) tijdens het verblijf in ons pension. U machtigt ons om in geval van ziekte van uw huisdier (of een redelijk vermoeden van ziekte) tijdens diens verblijf in ons pension op uw kosten een dierenarts te consulteren en die maatregelen te nemen, die de dierenarts en/of ons in de gegeven situatie juist voorkomen.

14. U bent gehouden bij aanvang van het verblijf van uw huisdier aan ons alle gegevens en bescheiden te verstrekken, welke noodzakelijk zijn voor een goede en verantwoorde huisvesting en verzorging van uw huisdier in Dierenhotel DISOROJO. U bent jegens ons aansprakelijk voor schade, die ondervonden wordt (door wie dan ook) ten gevolge van het niet verstrekken, dan wel het verstrekken van onjuiste gegevens en documenten met betrekking tot uw huisdier.

15. Indien uw huisdier tijdens diens verblijf bij ons onverhoopt komt te overlijden, kunnen wij, indien daar redelijkerwijs aanleiding toe bestaat, door een onafhankelijk deskundige sectie laten verrichten. De kosten van de sectie komen niet voor onze rekening.

16. Wij zijn aansprakelijk voor de schade die u lijdt als gevolg van niet-nakoming door ons van onze verplichtingen uit deze overeenkomst. Wij zijn niet aansprakelijk indien de schade voortvloeit uit een onvoorziene omstandigheid of indien de schade niet aan ons is te wijten. Wij zullen u van eventuele schade zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

17. U bent verplicht voor aanvang van het verblijf van uw katten aan ons het bewijs van inenting tegen KATTENZIEKTE-KATTENNIESZIEKTE (injectie) alsmede het bewijs van ieder andere wettelijk voorgeschreven aanvullend vereiste inenting af te geven. Tevens dient de kat/katten een neussprayenting gekregen te hebben tegen niesziekte als zijnde een extra enting. Dit is de Bordetella druppelmethode!!! DEZE MAG NIET OUDER ZIJN DAN 11 MAANDEN. Het is de eigenaar bekend dat ondanks de geldige inentingen de kat toch nog niesziekte of een ander virusje op kan lopen.

18. De entingen zijn bij voorkeur meer dan 2 weken geleden toegediend en korten dan een half jaar, met een MAXIMUM van 11 maanden. Gelieve de entboekjes hier op na te kijken!!!! En indien nodig kan U met een extra bezoekje aan uw dierenarts meewerken aan het confort van uw eigen en alle andere dieren/gasten.

19. U bent zelf aansprakelijk voor de gevolgen wanneer wij schade ondervinden als gevolg van het niet vermelden van gegevens of het verstrekken van onjuiste gegevens over het gastdier, tenzij u dit niet is toe te rekenen. Mochten wij schade ondervinden doordat een gastdier agressief is, bijvoorbeeld vanwege aanvallen of beetwonden, dan bent u daar als eigenaar van het gastdier aansprakelijk voor.

20. Wij zijn in geval van niet-nakoming door ons van één of meer van onze verplichtingen uit de pensionovereenkomst in geen geval aansprakelijk te houden voor een groter bedrag dan € 250,=